RCTF_2019 write up

发布于 2019-05-21  1315 次阅读


Reverse

babyre1

rctf_babyre1

思路

以下是与输入相关的指令

main

__int64 __fastcall main(__int64 a1, char **a2, char **a3)
{
 unsigned __int64 *in; // rdx
 int v4; // ecx
 unsigned int v5; // eax
 unsigned __int64 v6; // rdx
 int v7; // eax
 int *v8; // rax
 char *v9; // rbx
 __int64 i; // rax
 int v12; // [rsp+4h] [rbp-124h]
 void *ptr; // [rsp+8h] [rbp-120h]
 unsigned __int64 str; // [rsp+10h] [rbp-118h]
 unsigned __int64 v15; // [rsp+118h] [rbp-10h]

 v15 = __readfsqword(0x28u);
 setbuf(stdin, 0LL);
 setbuf(stdout, 0LL);
 setbuf(stderr, 0LL);
 ptr = 0LL;
 v12 = 0;
 memset(&str, 0, 0x100uLL);
 __printf_chk(1LL, "Input right flag you can got 'Bingo!' :");
 __isoc99_scanf("%31s", &str);         // 输入为16位
 in = &str;
 do
 {
  v4 = *(_DWORD *)in;
  in = (unsigned __int64 *)((char *)in + 4);
  v5 = ~v4 & (v4 - 0x1010101) & 0x80808080;
 }
 while ( !v5 );
 if ( !((unsigned __int16)~(_WORD)v4 & (unsigned __int16)(v4 - 0x101) & 0x8080) )
  v5 >>= 16;
 if ( !((unsigned __int16)~(_WORD)v4 & (unsigned __int16)(v4 - 0x101) & 0x8080) )
  in = (unsigned __int64 *)((char *)in + 2);
 v6 = (char *)in - __CFADD__((_BYTE)v5, (_BYTE)v5) - 3 - (char *)&str;
 if ( v6 > 0x10 )
 {
  puts("input is too long!");
 }
 else if ( v6 == 16 )
 {
  v7 = change_into_number((unsigned __int64)&str, 16, &ptr);// 这个程序就是把输入的内容(十六进制)转换成了程序可读的数字
  if ( v7
   && (v8 = xtea_keychanged(ptr, v7, (__int64)&unk_55883B7B0010, 16, &v12), (v9 = (char *)v8) != 0LL)
   && v12 > 0
   && (unsigned __int16)crc16((__int64)v8, v12) == 0x69E2 )
  {
   for ( i = 0LL; v12 > (signed int)i; ++i )
    v9[i] ^= 0x17u;
   puts(v9);
   if ( ptr )
    free(ptr);
   free(v9);
  }
  else
  {
   puts("input flag is wrong!");
  }
 }
 else
 {
  puts("input is too short!");
 }
 return 0LL;
}

可以看到输入后的字符串进行了一大堆看不懂的操作,但是能推测出来输入的长度为16位

用ida调试可知,change_into_number这个函数把输入的字符串进行了转换

完成了16进制字符串 -> 16进制整数的过程

xtea_keychanged中的一个子函数

signed __int64 __fastcall sub_55883B5AECE0(int *a1, signed int a2, __int64 a3)
{
 __int64 v3; // rbp
 signed int v4; // ebx
 unsigned int v5; // ecx
 int v6; // er12
 int *v7; // r13
 unsigned int v8; // er14
 unsigned int v9; // ecx
 unsigned int v10; // er15
 unsigned int v11; // ebx
 unsigned int v12; // er10
 int *v13; // r9
 int v14; // er8
 unsigned int v15; // esi
 int v16; // eax
 unsigned __int8 v17; // dl
 unsigned int v18; // eax
 int *v19; // r10
 unsigned int v20; // eax
 char v21; // dl
 unsigned int v22; // eax
 signed __int64 result; // rax
 int v24; // esi
 unsigned int v25; // er11
 int *v26; // r13
 int v27; // er14
 unsigned int v28; // er12
 unsigned int v29; // ebx
 int *v30; // r8
 int v31; // esi
 unsigned int v32; // er9
 unsigned int v33; // er10
 unsigned int v34; // eax
 int v35; // ecx
 unsigned __int8 v36; // dl
 unsigned int v37; // eax
 int v38; // er15
 int *v39; // r8
 unsigned int v40; // er10
 int v41; // eax
 bool v42; // zf
 signed int v43; // [rsp+0h] [rbp-40h]
 int *v44; // [rsp+0h] [rbp-40h]
 unsigned int v45; // [rsp+Ch] [rbp-34h]

 v3 = a3;
 v4 = a2;
 v5 = *a1;
 v43 = a2;
 if ( a2 > 1 )
 {
  v6 = a2 - 1;
  v7 = &a1[a2 - 1];
  v8 = 0;
  v9 = *v7;
  v10 = ((a2 - 4) & 0xFFFFFFFE) + 2;
  v45 = 0x9E3779B9 * (52 / a2) - 0x4AB325AA;
  do
  {
   v8 -= 0x61C88647;
   v11 = v8 >> 2;
   if ( v43 <= 3 )
   {
    v14 = 0;
   }
   else
   {
    v12 = *a1;
    v13 = a1;
    v14 = 0;
    do
    {
     v15 = v13[1];
     v13 += 2;
     v16 = (v9 ^ *(_DWORD *)(v3 + 4LL * (((unsigned __int8)v14 ^ (unsigned __int8)v11) & 3))) + (v15 ^ v8);
     v17 = v14 + 1;
     v14 += 2;
     v18 = v12 + ((((v9 >> 5) ^ 4 * v15) + ((v15 >> 3) ^ 16 * v9)) ^ v16);
     v12 = *v13;
     *(v13 - 2) = v18;
     v9 = v15
       + (((4 * v12 ^ (v18 >> 5)) + (16 * v18 ^ (v12 >> 3))) ^ ((v12 ^ v8)
                                  + (v18 ^ *(_DWORD *)(v3
                                            + 4LL
                                            * (((unsigned __int8)v11 ^ v17) & 3)))));
     *(v13 - 1) = v9;
    }
    while ( v10 != v14 );
   }
   v19 = &a1[v14];
   do
   {
    v20 = v19[1];
    v21 = v11 ^ v14++;
    ++v19;
    v22 = *(v19 - 1)
      + (((v9 ^ *(_DWORD *)(v3 + 4LL * (v21 & 3))) + (v20 ^ v8)) ^ ((16 * v9 ^ (v20 >> 3)) + ((v9 >> 5) ^ 4 * v20)));
    *(v19 - 1) = v22;
    v9 = v22;
   }
   while ( v6 > v14 );
   v9 = *v7
     + (((v22 ^ *(_DWORD *)(v3 + 4LL * (((unsigned __int8)v6 ^ (unsigned __int8)v11) & 3))) + (*a1 ^ v8)) ^ ((4 * *a1 ^ (v22 >> 5)) + (16 * v22 ^ ((unsigned int)*a1 >> 3))));
   *v7 = v9;
  }
  while ( v8 != v45 );
  return 0LL;
 }
 result = 1LL;
 if ( a2 < -1 )
 {
  v24 = -a2;
  v25 = -1640531527 * (52 / v24 + 6);
  if ( v25 )
  {
   v26 = &a1[v24 - 1];
   v27 = ~v4;
   v44 = &a1[~v4];
   v28 = ~v4 - 2 - ((~v4 - 3) & 0xFFFFFFFE);
   do
   {
    v29 = v25 >> 2;
    if ( v27 <= 2 )
    {
     v31 = v27;
    }
    else
    {
     v30 = v44;
     v31 = v27;
     v32 = *v44;
     do
     {
      v33 = *(v30 - 1);
      v30 -= 2;
      v34 = v32;
      v32 = *v30;
      v35 = ((v5 ^ v25) + (v33 ^ *(_DWORD *)(v3 + 4LL * (((unsigned __int8)v31 ^ (unsigned __int8)v29) & 3)))) ^ ((4 * v5 ^ (v33 >> 5)) + ((v5 >> 3) ^ 16 * v33));
      v36 = v31 - 1;
      v31 -= 2;
      v37 = v34 - v35;
      v38 = *v30;
      v30[2] = v37;
      v5 = v33
        - (((16 * v38 ^ (v37 >> 3)) + ((v32 >> 5) ^ 4 * v37)) ^ ((v32 ^ *(_DWORD *)(v3
                                             + 4LL
                                             * (((unsigned __int8)v29 ^ v36) & 3)))
                                   + (v25 ^ v37)));
      v30[1] = v5;
     }
     while ( v28 != v31 );
    }
    v39 = &a1[v31];
    do
    {
     v40 = *(v39 - 1);
     --v39;
     v5 = v39[1]
       - (((v5 ^ v25) + (v40 ^ *(_DWORD *)(v3 + 4LL * (((unsigned __int8)v29 ^ (unsigned __int8)v31) & 3)))) ^ (((v5 >> 3) ^ 16 * v40) + ((v40 >> 5) ^ 4 * v5)));
     v39[1] = v5;
     --v31;
    }
    while ( v31 );
    v41 = *a1
      - (((((unsigned int)*v26 >> 5) ^ 4 * v5) + (16 * *v26 ^ (v5 >> 3))) ^ ((*(_DWORD *)(v3 + 4LL * (v29 & 3)) ^ *v26)
                                         + (v25 ^ v5)));
    v42 = v25 == -1640531527;
    v25 += 1640531527;
    v5 = v41;
    *a1 = v41;
   }
   while ( !v42 );
  }
  return 0LL;
 }
 return result;
}

由0x9E3779B9可知,这是一个xtea加密(解密)算法

然后加解密所使用的常数有所改变,是内存中的16字节的数组

xtea(v8, -(v10 >> 2), constant)

这个 -(v10 >> 2)明显是一个负数,而xtea函数为负时,就是解密的过程

在调试时xtea_keychanged这个函数执行完后就直接报wrong

经高人指点,这个是xtea解密失败,程序判断这个密码解不出来,就直接报错了

xtea_keychanged

int *__fastcall xtea_keychanged(void *src, int const_8, __int64 a3, int a4, int *a5)
{
 int *v5; // rbp
 int v6; // er12
 __int64 constant; // r14
 int *string; // rbx
 int *v9; // rax
 int v10; // esi
 signed int v11; // eax
 int v13; // er12

 v5 = a5;
 if ( !src || (v6 = const_8, const_8 <= 0) || (constant = a3) == 0 || a4 != 16 )
 {
  if ( !a5 )
   goto LABEL_14;
  goto LABEL_13;
 }
 string = 0LL;
 if ( a5 )
 {
  *a5 = 0;
  if ( !(const_8 & 3) )
  {
   v9 = (int *)malloc(const_8 + 1);
   string = v9;
   if ( v9 )
   {
    memcpy(v9, src, const_8);        // v9 存储了输入的16进制数
    v10 = const_8 + 3;
    if ( v6 >= 0 )
     v10 = v6;
    xtea(string, -(v10 >> 2), constant);  // xtea对输入的字符串进行解密
    v11 = *((unsigned __int8 *)string + v6 - 1);// 取第八个字符
    *((_BYTE *)string + v6) = 0;
    *v5 = v6;
    if ( v6 > v11 && v11 <= 4 )
    {
     v13 = v6 - v11;            // 8 - v11
     *v5 = v13;
     *((_BYTE *)string + v13) = 0;     // 把某一位置零了
     return string;
    }
    free(string);
   }
  }
LABEL_13:
  *v5 = 0;
LABEL_14:
  string = 0LL;
 }
 return string;
}
  *((_BYTE *)string + v13) = 0;     // 把某一位置零了

这句话很关键,把某一位截断了,而这一位只能是倒数第二位

crc16

__int64 __fastcall sub_55883B5AF3D0(__int64 a1, int a2)
{
 __int64 v2; // r12
 __int64 v3; // rbp
 __int16 v4; // ax
 __int16 v5; // ax
 __int16 v6; // dx
 __int16 v7; // ax
 __int16 v8; // dx
 __int16 v9; // ax
 __int16 v10; // dx
 __int16 v11; // ax
 unsigned __int8 v13; // [rsp+5h] [rbp-23h]
 unsigned __int16 v14; // [rsp+6h] [rbp-22h]
 unsigned __int64 v15; // [rsp+8h] [rbp-20h]

 v15 = __readfsqword(0x28u);
 v13 = 0;
 v14 = 0;
 if ( a2 )
 {
  v2 = a1;
  v3 = a1 + (unsigned int)(a2 - 1) + 1;
  do
  {
   while ( 1 )
   {
    v13 = *(_BYTE *)(++v2 - 1);
    sub_55883B5AF270(&v13, &v13);
    v4 = v14 ^ (v13 << 8);
    if ( ((v14 ^ (v13 << 8)) & 0x8000u) != 0 )
     v5 = 2 * v4 ^ 0x1021;
    else
     v5 = 2 * v4;
    v6 = 2 * v5 ^ 0x1021;
    if ( v5 >= 0 )
     v6 = 2 * v5;
    v7 = 2 * v6 ^ 0x1021;
    if ( v6 >= 0 )
     v7 = 2 * v6;
    v8 = 2 * v7 ^ 0x1021;
    if ( v7 >= 0 )
     v8 = 2 * v7;
    v9 = 2 * v8 ^ 0x1021;
    if ( v8 >= 0 )
     v9 = 2 * v8;
    v10 = 2 * v9 ^ 0x1021;
    if ( v9 >= 0 )
     v10 = 2 * v9;
    v11 = 2 * v10 ^ 0x1021;
    if ( v10 >= 0 )
     v11 = 2 * v10;
    if ( v11 < 0 )
     break;
    v14 = 2 * v11;
    if ( v2 == v3 )
     goto LABEL_19;
   }
   v14 = 2 * v11 ^ 0x1021;
  }
  while ( v2 != v3 );
 }
LABEL_19:
 sub_55883B5AF2D0(&v14, &v14);
 return v14;
}

也是通过0x1021可知,这是一个crc16校验,校验码为0x1021

if ( v2 == v3 )
   goto LABEL_19;

由这句话可知,v2会从起始字节一直遍历到v3处,那么a2就要构造得刚好把这些值覆盖,可知a2=6,所以解密后的那个数组的最后一个字节就是2

调试tips:

有效的加密字符串 4290cd6dc6ae54cc

解密后得0123456789abcd02

大致思路

 1. 程序读入16位的十六进制数,并转化为8字节
 2. 将数据进行xtea解密

同时这个自带加密函数,只需要把输入的参数取反,就是逆过程了

 1. 将解密后的数据进行crc16校验(校验码为0x1021),得到结果0x69E2
 2. 这个解密后的数组去异或0x17能得到"Bingo!" 字符串

solve

def crc16(data: bytes, poly=0x1021):
  '''
  CRC-16-CCITT Algorithm
  '''
  data = bytearray(data)
  crc = 0xFFFF
  for b in data:
    cur_byte = 0xFF & b
    for _ in range(0, 8):
      if (crc & 0x0001) ^ (cur_byte & 0x0001):
        crc = (crc >> 1) ^ poly
      else:
        crc >>= 1
      cur_byte >>= 1
  crc = (~crc & 0xFFFF)
  crc = (crc << 8) | ((crc >> 8) & 0xFF)

  return crc & 0xFFFF

enc = "Bingo!"
dec = []

for i in enc:
  dec.append(hex(ord(i) ^ 0x17))
dec.append(hex(6))
dec.append(hex(2))

print(dec)

557e797078360602

然后再拿这个字符串去加密一遍,就得到flag了

rctf{2a2e71aab6168fb6}

[11] Accepting connection from 192.168.133.1...
Input right flag you can got 'Bingo!' :2a2e71aab6168fb6

  Bingo!

后续:据说倒数第二字节是个padding

有空再填坑 https://blog.csdn.net/shift_wwx/article/details/84256774

babyre2

rctf_babyre2

思路

alarm

程序一开头就有一个alarm函数,这会使我们在调试的时候中途退出,直接把call alarm nop掉即可

sub_55761565891A

__int64 __fastcall sub_55761565891A(void *a1)
{
 unsigned int v2; // [rsp+10h] [rbp-10h]
 signed int v3; // [rsp+14h] [rbp-Ch]

 v2 = 0;
 print_notice();
 memset(a1, 0, 0x100uLL);
 read(0, a1, 0xFFuLL);
 v3 = strlen((const char *)a1);
 if ( v3 <= 16 )
 {
  if ( v3 > 7 )
   v2 = 1;
  else
   print_notice();
 }
 else
 {
  print_notice();
 }
 return v2;
}

sub_5576156589CC

__int64 __fastcall sub_5576156589CC(void *a1)
{
 unsigned int v2; // [rsp+1Ch] [rbp-14h]
 signed int i; // [rsp+20h] [rbp-10h]
 signed int v4; // [rsp+24h] [rbp-Ch]

 v2 = 0;
 print_notice();
 memset(a1, 0, 0x100uLL);
 read(0, a1, 0xFFuLL);
 v4 = strlen((const char *)a1);
 if ( v4 <= 16 )
 {
  if ( v4 > 7 )
  {
   v2 = 1;
   for ( i = 0; i < v4; ++i )
   {
    if ( *((_BYTE *)a1 + i) <= 9 || *((_BYTE *)a1 + i) > 99 )
    {
     print_notice();
     return 0;
    }
   }
  }
  else
  {
   print_notice();
  }
 }
 else
 {
  print_notice();
 }
 return v2;
}

简单的读入账户和密码,不赘述

不赘述就出问题了

读密码的时候你没发现一个奇怪的事情吗?

if ( ((_BYTE )a1 + i) <= 9 || ((_BYTE )a1 + i) > 99 )

密码可以不是可见字符

sub_557615658ACE

char *__fastcall sub_557615658ACE(__int64 a1, __int64 a2)
{
 __int64 v2; // rdx
 int i; // [rsp+10h] [rbp-40h]
 __int64 v5; // [rsp+14h] [rbp-3Ch]
 __int64 dest; // [rsp+20h] [rbp-30h]
 __int64 v7; // [rsp+28h] [rbp-28h]
 char v8; // [rsp+30h] [rbp-20h]
 char v9; // [rsp+31h] [rbp-1Fh]
 char v10; // [rsp+32h] [rbp-1Eh]
 char v11; // [rsp+33h] [rbp-1Dh]
 char v12; // [rsp+34h] [rbp-1Ch]
 char v13; // [rsp+35h] [rbp-1Bh]
 char v14; // [rsp+36h] [rbp-1Ah]
 char v15; // [rsp+37h] [rbp-19h]
 char v16; // [rsp+38h] [rbp-18h]
 char v17; // [rsp+39h] [rbp-17h]
 char v18; // [rsp+3Ah] [rbp-16h]
 char v19; // [rsp+3Bh] [rbp-15h]
 char v20; // [rsp+3Ch] [rbp-14h]
 char v21; // [rsp+3Dh] [rbp-13h]
 char v22; // [rsp+3Eh] [rbp-12h]
 char v23; // [rsp+3Fh] [rbp-11h]
 char v24; // [rsp+40h] [rbp-10h]
 unsigned __int64 v25; // [rsp+48h] [rbp-8h]

 v25 = __readfsqword(0x28u);
 v8 = -8;
 v9 = -44;
 v10 = -43;
 v11 = -36;
 v12 = -55;
 v13 = -38;
 v14 = -49;
 v15 = -50;
 v16 = -41;
 v17 = -38;
 v18 = -49;
 v19 = -46;
 v20 = -44;
 v21 = -43;
 v22 = -56;
 v23 = -102;
 v24 = -79;
 dest = 0LL;
 v7 = 0LL;
 v5 = (unsigned int)strlen((const char *)a1);
 if ( (signed int)v5 <= 16 )
 {
  memcpy(&dest, (const void *)a1, (signed int)v5);// 复制内存
  for ( i = 0; 16 - (signed int)v5 > i; ++i )
   *((_BYTE *)&dest + i + (signed int)v5) = i + 1;// 对于没有满16位的account 自动补全16位(补全一个从0开始的递增序列)
 }
 else
 {
  v2 = *(_QWORD *)(a1 + 8);
  dest = *(_QWORD *)a1;
  v7 = v2;
 }
 return sub_55761565981E(&v8, 17, (__int64)&dest, 16, (int *)a2);
}
char *__fastcall sub_55761565981E(const void *buf, int a2, __int64 a1, int a4, int *a5)
{
 int *v6; // [rsp+0h] [rbp-40h]
 __int64 acc; // [rsp+8h] [rbp-38h]
 signed int v8; // [rsp+24h] [rbp-1Ch]
 int v9; // [rsp+28h] [rbp-18h]
 char *dest; // [rsp+30h] [rbp-10h]

 acc = a1;
 v6 = a5;
 dest = 0LL;
 v8 = 0;
 if ( buf )
 {
  if ( a2 > 0 )
  {
   if ( a1 )
   {
    if ( a4 == 16 )
    {
     if ( a5 )
     {
      *a5 = 0;
      v9 = 4 * (a2 / 4 + 1);
      dest = (char *)malloc(v9 + 1);
      if ( dest )
      {
       memcpy(dest, buf, a2);
       memset(&dest[a2], 4 - a2 % 4, 4 - a2 % 4);// 填充了3
       dest[v9] = 0;
       xtea((unsigned int *)dest, v9 / 4, acc);// 这里是执行了加密的过程,account作为密钥
       *v6 = v9;
       v8 = 1;
      }
     }
    }
   }
  }
 }
 if ( !v8 )
 {
  if ( dest )
  {
   free(dest);
   dest = 0LL;
  }
  if ( v6 )
   *v6 = 0;
 }
 return dest;
}

简单来说就是利用xtea算法,将buf(上面的数组)加密了,密钥是账户名

sub_557615658C02

__int64 __fastcall sub_557615658C02(__int64 a1)
{
 signed int v2; // [rsp+14h] [rbp-81Ch]
 int v3; // [rsp+18h] [rbp-818h]
 unsigned int v4; // [rsp+18h] [rbp-818h]
 int i; // [rsp+1Ch] [rbp-814h]
 char buf[2048]; // [rsp+20h] [rbp-810h]
 char v7; // [rsp+820h] [rbp-10h]
 unsigned __int64 v8; // [rsp+828h] [rbp-8h]

 v8 = __readfsqword(0x28u);
 memset(buf, 0, sizeof(buf));
 v7 = 0;
 print_notice();
 read(0, buf, 0x400uLL);
 v3 = strlen(buf);
 if ( v3 & 1 || v3 > 1024 )          // 长度不超过1024,且必须为偶数
 {
  v4 = 0;
  print_notice();
 }
 else
 {
  v2 = 1;
  for ( i = 0; i < v3; ++i )         // 检测输入是否合规
  {
   if ( (buf[i] <= 47 || buf[i] > 57) && (buf[i] <= 96 || buf[i] > 102) && (buf[i] <= 64 || buf[i] > 70) )// 只准输入数字,大小写的字母a~f
   {
    print_notice();
    v2 = 0;
    break;
   }
  }
  if ( v2 )                  // 如果输入合规
   v4 = sub_5576156587C6(buf, v3, (_QWORD *)a1);
  else
   v4 = 0;
 }
 return v4;
}

读入了偶数个字节的数据,并且长度不超过1024,数据只能在0~9 a~f A~F的范围

sub_557615658DD6

_BYTE *__fastcall sub_557615658DD6(const char *passwd, __int64 data, int chunk, _DWORD *a4)
{
 _DWORD *v5; // [rsp+0h] [rbp-50h]
 int v6; // [rsp+Ch] [rbp-44h]
 signed int v7; // [rsp+2Ch] [rbp-24h]
 signed int v8; // [rsp+30h] [rbp-20h]
 int i; // [rsp+34h] [rbp-1Ch]
 int v10; // [rsp+38h] [rbp-18h]
 int v11; // [rsp+3Ch] [rbp-14h]
 _BYTE *ptr; // [rsp+40h] [rbp-10h]

 v6 = chunk;
 v5 = a4;
 v7 = 0;
 ptr = 0LL;
 if ( data )
 {
  if ( chunk > 0 )
  {
   if ( passwd )
   {
    v10 = strlen(passwd);
    if ( v10 > 0 )
    {
     ptr = malloc(v10 + 1);
     if ( ptr )
     {
      ptr[v10] = 0;
      v8 = 1;
      for ( i = 0; i < v10; ++i )
      {
       v11 = passwd[i] - (passwd[i] % 10 + passwd[i] / 10);// 由passwd生成了一个偏移地址
       if ( v11 >= v6 )
       {
        v8 = 0;
        break;
       }
       ptr[i] = *(_BYTE *)(v11 + data); // ptr[i]就等于这个偏移地址上面的数据
      }
      if ( v8 )              // 若正常退出
      {
       *v5 = v10;
       v7 = 1;
      }
     }
    }
   }
  }
 }
 if ( !v7 && ptr )
 {
  free(ptr);
  ptr = 0LL;
 }
 return ptr;
}

用passwd可以算出来一个偏移,对应着data中的数据,生成了一个ptr数组

sub_557615658FB0

for ( j = 0; j < passwd_len; ++j )
  *((_BYTE *)&dest + j) ^= 0xCCu;       // ptr进行异或0xcc
 ::ptr = sub_5576156599B9(v6, v7, (__int64)&dest, 16, &dword_55761585B058);

sub_5576156599B9:

xtea((unsigned int *)dest, buf_len / -4, v7);// 这里执行解密的过程,解密encrypted,密钥为ptr_xor

公式

xtea(xtea(buf, accout, ENCRYPT) ,f(data,passwd) , DECRYPT)

f(data, passwd) == accout

passwd到data是一个很简单的映射,映射完之后要异或一个0xcc,异或结果应该刚好等于account

solve

script from dalao

https://balsn.tw/ctf_writeup/20190518-rctf2019/#babyre2

我自己还没用过pwntools。。。没想到要直接给程序传入非可见字符,所以就借用了一下国外大佬的脚本

from pwn import *

r=remote("139.180.215.222", 20000)
print r.recvuntil("account")
r.send("a"*16)
print r.recvuntil("password")
r.send("\x10"*16)
r.recvuntil("data")
r.send("010203040506070809ad0b0c0d0e0f") #ad=61^cc
r.shutdown("send")

r.interactive()

CTFer|NOIPer|CSGO|摸鱼|菜鸡